Cztery rodzaje dotacji

Po raz pierwszy Fundusz MŚP pomaga również MŚP w ubieganiu się o ochronę we Wspólnotowym Urzędzie Ochrony Odmian Roślin w celu stymulowania innowacji, rozwoju i inwestycji w tym sektorze.

Ma to szczególne znaczenie dla europejskiego sektora hodowlanego, ponieważ jak wykazało ostatnie badanie EUIPO-CPVO dotyczące wpływu systemu CPVR na gospodarkę i środowisko UE, większość firm chroniących swoje innowacje za pomocą CPVR to małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

  • DOTACJA 1 – IP scan – pozwala uzyskać do 1350 euro na porady ekspertów dotyczące Twojej strategii w zakresie własności intelektualnej;
  • DOTACJA 2 – znaki towarowe i wzory – pozwala na wykorzystanie 1000 euro na kwalifikujące się opłaty;
  • DOTACJA 3 – patenty – można oszczędzić 1500 euro na kwalifikujące się opłaty;
  • DOTACJA 4 – wspólnotowa odmiana roślin – zyskaj 225 EUR na opłatę za zgłoszenie online.

Dlaczego ochrona własności intelektualnej jest konieczna?

W erze cyfrowej ochrona własności intelektualnej jest niezbędna. Jest to legalny sposób na uniknięcie kopiowania unikalnych pomysłów, produktów lub usług bądź korzystania z nich bez zezwolenia. Ochrona własności intelektualnej za pośrednictwem Funduszu MŚP może obejmować wiele różnych aktywów, w tym znaki towarowe, wzory, patenty i odmiany roślin.

Kto może skorzystać z Funduszu MŚP?

Fundusz MŚP oferuje wsparcie finansowe dla MŚP z siedzibą w Unii Europejskiej. Wniosek może złożyć właściciel, pracownik lub upoważniony przedstawiciel zewnętrzny działający w ich imieniu. Dotacje są przyznawane MŚP, a zwrot kosztów jest zawsze przekazywany bezpośrednio na rachunek bankowy MŚP.

Jak skorzystać z Funduszu MŚP?

  •  Zarejestruj się, zaloguj się do swojego „konta w Funduszu MŚP” (https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/online-services/sme-fund)
  • Wybierz rodzaj bonu(-ów), który(e) najlepiej odpowiada(ją) potrzebom Twojej firmy, a następnie złóż formularz wniosku.
  • Po zatwierdzeniu wniosku wnioskodawca otrzymuje powiadomienie o przyznaniu dotacji oraz bon(y)*. Może wtedy wystąpić z wnioskiem o potrzebne czynności dotyczące własności intelektualnej.
  •  Aby otrzymać zwrot kosztów za wybrane czynności związane z własnością intelektualną, należy wystąpić o zwrot kosztów po ich uprzednim zapłaceniu, używając formularza, który znajduje się na indywidualnym koncie w Funduszu MŚP. 

* uwaga: 
Fundusze są ograniczone i dostępne na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy.

Bony są ważne przez 2 miesiące od momentu otrzymania dotacji. Okres ważności może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. O przedłużenie można wnioskować bezpośrednio poprzez konto w Funduszu MŚP w ciągu ostatniego miesiąca początkowego okresu 2 miesięcy. W tym okresie wnioskodawca może wystąpić o działania dotyczące własności intelektualnej związane z przyznanym(i) bonem(-ami) i opłacić je, a następnie ubiegać się o zwrot kosztów w odpowiedniej wysokości, czyli aktywować bon(y).

Należy pamiętać, aby wykorzystać bon(y) w okresie ich ważności!
Jeśli bon wygaśnie bez przedłużenia lub aktywacji, nie będzie można z niego skorzystać w celu złożenia wniosku o zwrot kosztów. Wnioskodawca nie będzie mógł ponownie wystąpić do Funduszu MŚP o ten sam bon w tym samym roku.

Po aktywacji bonu(-ów) następuje tzw. okres realizacji, podczas którego wnioskodawca może występować o następne czynności i ubiegać się o zwrot dodatkowych kosztów w zakresie objętym bonem(-ami). Okres ten to:

  • 6 miesięcy w przypadku bonów na pokrycie opłat za znaki towarowe i wzory
  • 12 miesięcy w przypadku bonów na pokrycie opłat patentowych

Nie ustalono „okresu realizacji” w przypadku bonu na koszty związane ze wspólnotową ochroną odmian roślin, ponieważ zostanie on w pełni zrealizowany po złożeniu wniosku o pierwszy zwrot kosztów.