Objawy uszkodzeń

Oznakami uszkodzenia roślin wynikających ze wzrostu zasolenia gleby lub kontaktu z roztworem soli mogą być m.in. zmiana koloru liści i igieł oraz więdnięcie. Nekrozy liści postępują zwykle od ich brzegów do podstawy. Inne objawy to przedwczesne opadanie liście i igieł, nekrozy pąków i pędów, czy więdnięcie młodych przyrostów. Warto pamiętać, że w pierwszych latach drzewa mogą nie wykazywać oznak trwałego uszkodzenia, które zazwyczaj pojawiają się jednak po kilku sezonach.

Właściwy gatunek na właściwe stanowisko

Rozważając drzewa do sadzenia w miastach należy zwrócić uwagę na miejsce, w którym będą rosły. Popularne na przykład ostatnio lipy drobnolistne ‘Rancho’ czy ‘Greenspire’ są bowiem przydatne ze względu na pokrój korony także do lokalizacji wzdłuż ulic, ale najlepiej tych, w których nie będą narażone na działanie soli drogowej z jezdni zimą.

Z tego powodu nie powinny być wykorzystywane np. na wąskich (o szerokości poniżej 10 m) pasach rozdzielających jezdnie. W takich miejscach sprawdzą się za to np. klony polne, robinie akacjowe, glediczje trójcierniowe, oliwniki wąskolistne, niektóre jesiony, dęby czerwone czy perełkowce japońskie.

Wybrane drzewa wrażliwe na zasolenie gleby oraz kontakt z roztworem soli*:

Acer platanoides

Acer pseudoplatanus

Aesculus hippocastanum

Alnus incana

Berberis vulgaris

Carpinus betulus

Cornus mas

Cornus sanguinea

Coryllus avellana

Cotoneaster horizontalis

Fagus sylvatica

Ligustrum vulgaris

Picea abies

Pinus sylvestris

Prunus avium

Pyracantha coccinea

Quercus petraea

Rhamnus cathartica

Rosa canina

Rosa rubiginosa

Rubus fruticosus

Salix purpurea

Sambucus nigra

Sambucus racemosa

 Sorbus aria

Sorbus aucuparia

Taxus baccata

Tilia argentea

Tilia cordata

 Tilia platyphyllos

Ulmus carpinifolia

Ulmus glabra

* za Božena Šerá “Salt-tolerant trees usable for Central European cities”

Leszczyna turecka radzi sobie z zasoleniem podłoża, ale nie z kontaktem z roztworem soli, fot. W. Górka
Wiązy należą do drzew wrażliwych na zasolenie podłoża, fot. W. Górka

Wybrane drzewa i krzewy tolerancyjne wobec zasolenia gleby oraz kontaktu z roztworem soli*:

GatunekZasolenie glebyKontakt z roztworem soli
Acer campestretaktak
Acer platanoidesnietak
Acer pseudoplatanusnietak
Acer tataricumtaknie
Aesculus carneanietak
Aesculus hippocastanumnietak
Ailantus altissimataktak
Alnus cordatataknie
 Alnus glutinosataknie
Alnus sp.taknie
Amelanchier sp.taknie
Betula pendulataknie
Caragana arborescenstaktak
Coryllus colurnataknie
Eleagnus angustifoliataktak
Fraxinus excelsiortaktak
Fraxinus sp.tak1nie
Gleditsia triacanthostaktak
Hippophae rhamnoidestaktak
Hippophae salicifoliataknie
Juniperus sp.nietak
Laburnum sp.taknie
Ligustrum vulgaristaknie
Lonicera sp.taktak
Lonicera tataricataktak
Lonicera xylosteumtaktak
Lycium barbatumtaktak
Picea pungenstaktak
Pinus mugotaknie
Pinus nigrataktak
Platanus sp.taknie
Populus albataknie
Populus balsamiferataknie
Populus × beroninensistaknie
Populus × canadensistaknie
Populus × canescenstaktak
Populus nigrataknie
Populus simoniitaknie
Populus tremulataknie
Prunus spinosataknie
Quercus roburtaknie
Quercus rubrataktak
Quercus sp.tak2nie
Ribes alpinumtaktak
Ribes aureumtaknie
Robinia pseudoacaciataktak
Robinia sp.nietak3
Rosa rugosataktak
Salix albanietak
Sambucus nigrataknie
Sophora japonicataktak
Sorbus ariataknie
Sorbus aucuparianietak
Sorbus intermediataknie
Spirea vanhoutteitaknie
Symphoricarpos albustaknie
Syringa vulgaristaktak
Tamarix sp.taktak
Ulmus glabranietak
Ulmus minornietak
Ulmus pumilanietak
Ulmus × hollandicanietak
Viburnum lantanataknie

* za Božena Šerá “Salt-tolerant trees usable for Central European cities”

1 F. americana, F. angustifolia, F. biltmoreana, F. ornus, F. pennsylvanica, F. xanthoxyloides

2 Q. acutissima, Q. bicolor, Q. castaneifolia, Q. cerris, Q. coccinea, Q. dentata, Q. ellipsoidalis, Q. frainetto, Q. × hispanica, Q. Ilex, Q. imbricaria, Q. ithaburensis, Q. libani, Q. macranthera, Q. palustris, Q. petraea, Q. phellos, Q. pontica, Q. pubescens, Q. pyrenaica, Q. shumardii, Q. suber, Q. turneri, Q. velutina

3 R. × ambigua, R. × margaretta, R. viscosa